Een EPD voor de sector


18 jan 2021
Het is zover: onze sectorspecifieke EPD heeft het daglicht gezien ! FEDBETON zorgde voor het aanleveren van de input gegevens, VITO stond in voor de berekeningen en de verificatie van dit alles gebeurde door AIB Vinçotte.

Een Environmental Product Declaration, zoals een EPD voluit genoemd wordt, geeft op een objectieve en gestandaardiseerde manier weer hoe groot de milieu impact van het product is. In ons geval betreft het stortklaar beton. Hierbij worden in het Belgische EPD programma niet minder dan 17 indicatoren onder de loep genomen. Zowel de productie en aanvoer van grondstoffen, de productie van het beton zelf als het transport naar de werf, inclusief het verpompen, worden hierbij in beschouwing genomen.

Deze EPD is enerzijds van belang in het kader van het KB milieuboodschappen. Dit Koninklijk Besluit verplicht producenten om milieuclaims op een neutrale manier te onderbouwen. Anderzijds vormt deze EPD de basis waarmee de milieu impact van bouwelementen en ganse gebouwen kan berekend worden. De overheid heeft hiertoe een web tool ontwikkeld (TOTEM), die publieke en private opdrachtgevers, architecten, studiebureaus en dergelijke moet toelaten deze impact te berekenen.

Leden van FEDBETON mogen deze EPD vrij gebruiken.

Meer weten?
https://www.health.belgium.be/nl/koninklijk-besluit-milieuboodschappen
https://www.totem-building.be/
https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/f?p=BE_EPD_PUBLIC:1:13369061808599)
https://www.energyville.be/onderzoek/environmental-product-declarations-epds-voor-bouwproducten

Fotos