Variaties

Printbeton


Bijzonderheden van gekleurd printbeton

Printbeton wordt bekomen door een flexibele mal op het verse betonoppervlak te drukken om op die manier de vorm, de kleur en het relief van kasseien of straatstenen te imiteren.        

De vele mogelijkheden van vormen en kleuren maken het mogelijk om oppervlakken te realiseren die een visuele meerwaarde geven en toelaten om de betonconstructie beter te integreren in de omgeving.       

Een verharding in printbeton heeft door zijn monoliete uitvoering een grote draagkracht, duurzaamheid en weerstand tegen impact en slijtage en is geschikt voor een intens verkeer       

De afwerking en behandeling met een minerale gekleurde verharder maakt het oppervlak waterdicht, fixeert de kleur, verhoogt de weerstand tegen de weersinvloeden en vereenvoudigt het onderhoud.       

De meest courante toepassingen van printbeton vinden we bij de aanleg van straten en pleinen, waar printbeton een volwaardig alternatief vormt en een prijsvoordeel heeft (bvb ten opzichte van kasseibestratingen of natuursteen ...) of technische voordelen (bvb het monoliet uitvoeren van verkeersdrempels).


Plaatsen en afwerken van een gekleurd printbeton

Voorbereiding en bescherming van de werf

 • Gieten van een betonvloer met de gevraagde dikte en vlakheid      
 • Strooien van de gekleurde minerale verharder en deze in het verse beton inwerken door talocheren (een hoeveelheid van 6 kg/m3 wordt aanbevolen)
 • Strooien van een ontkistingsmiddel op het oppervlak van het beton 
 • De printmatten op het gekleurde oppervlak plaatsen en een regelmatige druk uitoefenen op elke mat om de structuur in het beton te drukken
 • De matten vertikaal wegnemen
 • Na verharding het beton borstelen en een beschermingsproduct aanbrengen

Het procédé lijkt eenvoudig, maar vereist wel voldoende vakkennis bij de uitvoering. Vermijd het uitvoeren van printbeton bij ongunstige weersomstandigheden, zoals zeer droog en warm weer, of als het risico op regen groot is.

Ook is een grondige kennis van de betontechnologie nodig om tot een goed resultaat te komen.

Verschillende leden van FSBP hebben aangepaste samenstellingen op punt gesteld voor het uitvoeren van printbeton.


Spuitbeton


Bijzonderheden van spuitbeton

Spuitbeton is het resultaat van de techniek om beton te pompen en onder hoge druk tegen een drager te spuiten. Deze drager kan een natuurlijke wand zijn, zoals in tunnelwerken, of een vervaardigde structuur.   

Het resultaat is een zeer dicht beton dat ook de karakteristieken heeft van beton dat in een bekisting wordt gegoten, met name een goede druksterkte en waterdichtheid.   

Spuitbeton werd initieel vooral toegepast als bescherming tegen instortingen bij diepe uitgegravingen of voor de herstelling van beschadigde constructies.   

Meer en meer wordt het nu ook toegepast in gebouwen omwille van estetische redenen. Zijn ruw uitzicht kan sterk contrasteren met andere materialen of kan ook een meer natuurlijk uitzicht geven aan grote wandoppervlakken. Ook de mogelijkheid om verschillende kleuren toe te passen, kan een extra afwisseling vormen in het bouwvolume.


Plaatsen van spuitbeton

Voorbereiding van de drager. Deze moet zuiver zijn en voldoende stevig om te weerstaan aan de impact van het gespoten beton.   

Afhankelijk van de toepassing moet de nodige wapening geplaatst worden.    

Gezien dat spuitbeton onder hoge druk wordt aangebracht, moeten de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen getroffen worden, zoals beschermingen om de stofhinder te beperken en terugkaatsende beton tegen te houden.    

Het beton in opeenvolgende lagen aanbrengen tot de gewenste dikte is bekomen. Er moet vermeden worden om te dikke lagen aan te brengen, gezien deze het risico hebben om uit te zakken, wat aanleiding geeft tot minder goede kwaliteit.


Opmerking:

Om tot een goed resultaat te komen, moet de samenstelling van het beton ook zeer regelmatig zijn. Het beton kan aangemaakt en geleverd worden onder droge vorm, waaraan op de werf de nodige hoeveelheid water en versneller wordt toegevoegd. Ofwel kan het beton in vloeibare vorm geleverd worden. Op de werf moet dan enkel nog de versneller toegevoegd worden.

De samenstelling van spuitbeton vereist een hoge cementdosering. Het is zeer belangrijk om dit beton ook voldoende homogeen te mengen.

De leden van FSBP beschikken over centrales met performante mengers en kunnen dus perfect gemengd beton in de aangepaste samenstellingen leveren.


Funderingsbeton


Het begrip 'Funderingsbeton' dekt verschillende toepassingen en kwaliteiten van beton.

De fundering dient om de belastingen van de constructie over te brengen op de draagkrachtige ondergrond, door:

 • de belastingen te verdelen over een zo groot mogelijk draagvlak    
 • de belastingen over te brengen naar de dieper gelegen, meer draagkrachtige grondlagen
 • of een combinatie van beiden 

Tevens moet de fundering voldoende stijf zijn om differentiële zettingen op te vangen. Deze differentiële zettingen kunnen het gevolg zijn van verschillen in draagkacht van de grond of van de onregelmatige verdeling van de belastingen (vb puntlasten).

Bij de keuze van het type fundering en de betonkwaliteit spelen een aantal factoren een belangrijke rol:

 • Welke zijn de belastingen van de constructie (eigen gewicht, nuttige lasten, windbelasting, sneeuwbelasting, toevallige accidentele lasten ...)
 • Hoe zijn deze lasten verdeeld over het funderongsoppervlak? (puntlasten, lijnlasten, verdeelde belastingen, centrische of excentrische belastingen ...)
 • Wat is de draagkracht van de ondergrond? Is deze draagkracht overal gelijk?
 • Op welke diepte zit de draagkrachtige laag? Is de dikte van deze laag voldoende?
 • Wat is het soort ondergrond? (krimpen/zwellen van kleigrond, uitzetten bij bevriezen ...)
 • Welke vervormingen zijn aanvaardbaar? (zettingen, differentiële zettingen ...)
 • Met welke veiligheidscoëfficiënten moet gerekend worden? 

Gezien de complexiteit van het probleem, moet voor het bepalen van een fundering steeds beroep gedaan worden op een architect, ingenieur of een specialist terzake.

Hieronder worden enkele typische funderingsmethoden geïllustreerd.


Fundering op staal

Als de ondergrond op geringe diepte voldoende draagkrachtig is, kan een eenvoudige fundering volstaan, zoals

 • funderingen en onderfunderingen van wegen
 • funderingszolen onder puntlasten
 • een strookfundering of ringbalk onder de dragende muren.

De fundering verdeelt de belasting over een groter oppervlak.De verhouding hoogte/breedte van de fundering is bepalend of het beton moet gewapend worden, of dat niet gewapend beton kan volstaan. Dit zal ook de betonkwaliteit bepalen.


Algemene funderingsplaat

In vele gevallen wordt een vloerplaat voorzien over de volledige oppervlakte van het gebouw. Deze betonplaat moet altijd berekend worden als een gewapende betonplaat.

Als door de aard van de ondergrond een grotere diepte moet voorzien worden, verdient het zeker de overweging om van de fundering of kruipkelder een volwaardige kelder te maken. Met een beperkte meerkost wordt een grote meerwaarde voor het gebouw gerealiseerd.


Paalfunderingen

Als de draagkrachtige lagen op grotere diepte zitten kan de belasting van het gebouw of van de constructie via een funderingspaal naar deze draagkrachtige laag geleid worden.

Eventueel wordt deze paal met een verbrede voet uitgevoerd.


Secans palen

Een rij aaneengesloten funderingspalen vormt een doorlopende wand en dient dadelijk als grondkering.

Deze techniek wordt veel gebruikt in de tunnel- en kelderbouw en heeft ook verschillende voordelen:   

 • minder risico op schade van de naburige gebouwen
 • uitvoering van de wand vanaf het maaiveld en dus een beperking van de uitgraving
 • beperking van de bronbemaling, gezien de wand dient als grond- en waterkering
 • ...