Specificaties & certificatie

Specificatie volgens de norm NBN B15-001


Volgens de norm moeten voor beton vier basiskenmerken opgegeven worden:

 • de druksterkteklasse
 • de omgevingsklasse
 • de consistentieklasse
 • de maximale korrelmaat

De druksterkteklasse volgt uit de stabiliteitsberekening die door het studiebureau wordt uitgevoerd. Deze sterkteklasse geeft de druk weer aan dewelke het beton kan weerstaan.

De eisen qua duurzaamheid worden bepaald in functie van de omgeving waarin
de constructie wordt gebouwd, en gaan uit van een vooropgestelde levensduur
van 50 jaar.

De consistentie wordt gekozen in functie van de verwerkingsmethode, en moet aangepast zijn aan het uit te voeren werk. Zeer vloeibaar beton heeft een vehoogde neiging tot ontmenging. Om dit risico te beperken werd een specifiek betontype ontwikkeld die een hogere cohesie hebben, met name het zelfverdichtend beton.

De maximale korrelmaat wordt gekozen in functie van de afmetingen van de bekisting, de afstanden tussen de wapeningen en de betondekking.


Certificatie van de kwaliteit van stortklaar beton


Referentiedocumenten:

De referentienormen voor de certificatie van stortklaar beton zijn:

 • de NBN EN 206-1
 • de NBN B15-001 : 2004.

Gezien de eisen voor de duurzaamheid van het beton gebonden zijn aan de plaats van uitvoering, zijn deze eisen opgenomen in een Nationale Aanvulling aan de Norm, voor België in de NBN B15-001.

Hierdoor is een CE markering niet mogelijk en blijft het BENOR-merk van toepassing.

Het toepassingsreglement is de TRA550.


Organisatie van het beheer en de controle

Het beheer van het merk werd toevertrouwd aan CRIC en wordt uitgevoerd onder toezicht van een Directie Comité dat is samengesteld uit de vier belangengroepen, te weten:

 • de publieke instellingen
 • de producenten, vertegenwoordigd door leden van FedBeton
 • de gebruikers (voorschrijvers en aannemers)
 • experten

De externe controles worden in onderaanneming gedaan door:

 • SECO
 • COPRO
 • LIN (Vlaams Gewest - Leefmilieu en Infrastructuur)
 • MET (Région Wallonne - Ministère de l'Equipement et du Transport)

Door de betrokkenheid van deze officiële instanties wordt de onpartijdigheid gegarandeerd en de waarde van het BENOR-merk verzekerd.


Samenwerking met FedBeton

De leden van de Federatie hebben door hun aansluiting bij FedBeton zich geëngageerd om producten te leveren van een zeer hoog kwaliteitsniveau en van gecertificeerde kwaliteit.

FedBeton is altijd de promotor gebleven van een degelijke kwaliteit en van de certificatie. Trouwens het BENOR-merk voor vers beton was een van de eerste merken die bestonden voor bouwprodcten.